Điều khoản sử dụng

Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Tuoigia.vn. Hãy duyệt trang web này; tuy nhiên, việc bạn truy cập và sử dụng trang web này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và tất cả các luật hiện hành. Bằng cách truy cập và duyệt trang web này, bạn chấp nhận, không giới hạn hoặc đủ điều kiện, các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào, bạn không nên sử dụng trang web này.

BÁO CÁO CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ
Bảo vệ quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trước khi tiếp tục sử dụng trang web này. Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả các loại thông tin chúng tôi thu thập về bạn và các loại sử dụng mà chúng tôi tạo ra từ thông tin đó cũng như các biện pháp bảo mật chúng tôi duy trì để bảo vệ thông tin của khách hàng.

VẬT LIỆU SAO CHÉP
Trang web này và bất kỳ tin nhắn e-mail nào bạn nhận được từ chúng tôi đều chứa các tài liệu có bản quyền. Tài liệu không được sao chép hoặc phân phối, hoặc tái bản, tải lên, đăng tải hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; tuy nhiên, với điều kiện, bạn có thể tải xuống một bản sao Tài liệu trên một máy tính để sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại, miễn là bạn không xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào bằng cách tải xuống Tài liệu. Sửa đổi hoặc sử dụng Tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Các tài liệu được cung cấp cho mục đích hợp pháp.

PHẦN MỀM
Nếu bạn tải xuống phần mềm từ trang web này, phần mềm, bao gồm tất cả các tệp, hình ảnh, được chứa trong hoặc được tạo bởi phần mềm và dữ liệu đi kèm (gọi chung là Phần mềm Phần mềm) được coi là được cấp phép cho bạn. Cả quyền sở hữu lẫn quyền sở hữu trí tuệ đều không được chuyển cho bạn, nhưng vẫn thuộc về Tuoigia.vn. Bạn không được bán lại, dịch ngược, thiết kế ngược, tháo rời hoặc chuyển đổi Phần mềm thành dạng có thể nhận biết được của con người.

Nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ
Trừ khi có quy định khác, tất cả các logo, tên, kiểu dáng bao bì, và các dấu hiệu trên trang web này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ sở hữu hoặc sử dụng theo giấy phép của Tuoigia.vn Nhượng quyền thương mại. Việc sử dụng hoặc sử dụng sai bất kỳ nhãn hiệu nào hoặc thông tin khác đều bị nghiêm cấm.

ĐĂNG KÝ
Tất cả các nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ họa hoặc thông tin khác được truyền đạt cho chúng tôi thông qua trang web này sẽ mãi mãi là tài sản của Tuoigia.vn. Chúng tôi sẽ không được yêu cầu coi bất kỳ Nội dung gửi nào là bí mật và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý tưởng nào cho hoạt động kinh doanh của mình (bao gồm nhưng không giới hạn, sản phẩm hoặc ý tưởng quảng cáo) và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do bất kỳ sự tương đồng nào có thể xuất hiện trong hoạt động nhượng quyền thương mại Tuoigia.vn trong tương lai. Không giới hạn, Tuoigia.vn sẽ có quyền sở hữu độc quyền tất cả các quyền hiện tại và tương lai đối với việc nộp mọi loại và bản chất ở mọi nơi. Trừ khi được ghi chú dưới đây trong đoạn này, Tuoigia.vn sẽ có quyền sử dụng Nội dung gửi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác mà không phải bồi thường cho bạn hoặc bất kỳ người nào khác gửi Nội dung gửi. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể nhận được tại trang web này được cung cấp tự nguyện bởi khách truy cập trang web này và tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Thông tin được gửi qua một số khu vực trong trang web này không được giữ lại. Do đó, quyền sử dụng Đệ trình trên phải tuân theo việc sử dụng hạn chế thông tin này và loại trừ thông tin không được giữ lại. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu nào bạn gửi và bạn, không phải Tuoigia.vn, sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thông điệp đó, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền của nó. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể nhận được tại trang web này được cung cấp tự nguyện bởi khách truy cập trang web này và tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Thông tin được gửi qua một số khu vực trong trang web này không được giữ lại. Do đó, quyền sử dụng Đệ trình trên phải tuân theo việc sử dụng hạn chế thông tin này và loại trừ thông tin không được giữ lại. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu nào bạn gửi và bạn, không phải Tuoigia.vn, sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thông điệp đó, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền của nó. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể nhận được tại trang web này được cung cấp tự nguyện bởi khách truy cập trang web này và tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Thông tin được gửi qua một số khu vực trong trang web này không được giữ lại. Do đó, quyền sử dụng Đệ trình trên phải tuân theo việc sử dụng hạn chế thông tin này và loại trừ thông tin không được giữ lại. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu nào bạn gửi và bạn, không phải Tuoigia.vn, sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thông điệp đó, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền của nó. quyền sử dụng Đệ trình ở trên tùy thuộc vào việc sử dụng hạn chế thông tin này và loại trừ thông tin không được giữ lại. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu nào bạn gửi và bạn, không phải Tuoigia.vn, sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thông điệp đó, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền của nó. quyền sử dụng Đệ trình ở trên tùy thuộc vào việc sử dụng hạn chế thông tin này và loại trừ thông tin không được giữ lại. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu nào bạn gửi và bạn, không phải Tuoigia.vn, sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thông điệp đó, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền của nó.

CHỈ HOA KATES
Tất cả các tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích quảng bá các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của Tuoigia.vn tại Việt Nam và các lãnh thổ và tài sản của nó. Tuoigia.vn kiểm soát và vận hành trang web này từ trụ sở chính tại Việt Nam và không tuyên bố rằng các tài liệu này phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Nếu, bất chấp những điều kiện này, bạn sử dụng trang web này từ bên ngoài Việt Nam, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp hiện hành nào. 

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG
Chúng tôi cho rằng người dùng của trang web này sẽ hành động có trách nhiệm và sử dụng các công cụ do chúng tôi cung cấp theo cách tuân thủ pháp luật. Nếu Tuoigia.vn xác định rằng bất kỳ người dùng nào của trang web này không sử dụng thông tin do Tuoigia.vn cung cấp một cách có trách nhiệm, chúng tôi có thể kiểm duyệt, chỉnh sửa hoặc chặn việc truyền hoặc sử dụng trang web đó. Bằng chứng có thể về việc sử dụng trang web này cho mục đích bất hợp pháp sẽ được cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật.

GIỚI HẠN BẢO HÀNH
Tài liệu trong trang web này có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Tuoigia.vn có thể thay đổi hoặc cải tiến bất kỳ tài liệu nào trong trang web này bất cứ lúc nào. 

Trang web này chứa các tài liệu có thể tải xuống cũng như các liên kết đến các trang web bên ngoài. Tuoigia.vn không chịu trách nhiệm và không kiểm soát nội dung của các tài liệu có thể tải xuống hoặc các trang web bên ngoài đó. Bạn hiểu rằng Tuoigia.vn không thể và không bảo đảm hoặc đảm bảo rằng các tệp hoặc phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc từ bất kỳ nguồn nào, có sẵn để tải xuống qua trang web này, sẽ không bị nhiễm hoặc vi rút, sâu, Trojan, hoặc các mã hoặc lỗi khác. biểu hiện tính chất gây ô nhiễm hoặc phá hoại.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Tuoigia.vn Nhượng quyền thương mại và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, cấp phép, và nhà cung cấp, là không phải chịu trách nhiệm và cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt, gương mẫu, trừng phạt hoặc khác thường thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan trong bất kỳ cách bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này, các dịch vụ và / hoặc nội dung liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc thông tin có trong trang web.

ĐỘC LẬP
Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Tuoigia.vn, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của mình, vô hại và chống lại mọi khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và giải quyết bao gồm nhưng không giới hạn, phí pháp lý và kế toán hợp lý , kết quả từ, hoặc bị cáo buộc là kết quả từ các hành vi, thiếu sót hoặc đại diện của bạn theo bất kỳ cách nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này hoặc việc bạn truy cập và sử dụng trang web này.

ĐẢM BẢO
Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, phần đó sẽ được coi là nghiêm trọng và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào.

DOWNTIME
Tuoigia.vn cố gắng duy trì trang web của mình liên tục cho người dùng. Tuy nhiên, như với tất cả các hệ thống phần mềm máy tính, theo thời gian, trang web này có thể không khả dụng do cập nhật định kỳ hoặc do hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu trang web này không khả dụng do các nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, một số (hoặc tất cả) dữ liệu của bạn có thể bị mất. Vui lòng hiểu rằng Tuoigia.vn không thể chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về dữ liệu không thể khắc phục, bị hư hỏng hoặc bị thay đổi. Tuoigia.vn không ngừng cố gắng cải thiện trang web và công nghệ này. Chúng tôi đánh giá cao ý kiến ​​và phản hồi của bạn, vì đầu vào của bạn đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình phát triển của trang web này.

KẾT THÚC
Tuoigia.vn Nhượng quyền hoặc bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào. Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này bằng cách hủy: (a) tất cả các tài liệu thu được từ tất cả các trang web Tuoigia.vn, và (b) tất cả các tài liệu liên quan và tất cả các bản sao và cài đặt.

CHUNG
Những điều khoản và điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc sử dụng trang web này. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn bằng cách cập nhật bài đăng này.

LIÊN HỆ VỚI WEBSITE
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, Trang web này hoặc Nhượng quyền Tuoigia.vn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ admin@tuoigia.vn.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist